PCB 抗金屬標籤

照片 品項 晶片 標籤尺寸 工作溫度 頻率 型錄
OPPD5
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
diameter 5mm*T4.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz 連結
OPPD6
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
diameter 6mm*T4.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPPD10
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
diameter 10mm*T3.0mm (Hole:D2mm)
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPPD13
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
diameter 13mm*T3.0mm (Hole:D2mm*2)
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPPD16
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
diameter 16mm*T3.0mm (Hole:D2mm*2)
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPPD20
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
diameter 20mm*T2.0mm (Hole:D2mm*2)
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP0603
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
6*3mm*T4.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP060302
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
6*3mm*T2.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP0606
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
6*6mm*T3.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP0803
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
8*3mm*T3.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP1004
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
10*4mm*T2.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP1307
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
13*7mm*T3.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP1504
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
15*4mm*T2.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP1806
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
18*6mm*T3.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP2208
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
22*8mm*T3.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz 連結
OPP2510
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
25*10mm*T2.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP3005
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
30*5mm*T2.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP3310
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
33*10mm*T3.5mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP3613
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
36*13mm*T3.5mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz 連結
OPP4010
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
40*10mm*T2.1mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP5010
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
50*10mm*T1.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP5213
Impinj Monza 4QT
EPC 128bits , USER 512bits, TID64bits
52*13mm*T3.5mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz 連結
OPP7020
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
70*20mm*T3.6mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP8008
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
80*8mm*T3.5mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP9020
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
90*20mm*T3.0mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP9020m
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
90*20mm*T5.0mm 吸鐵式
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928, EU 865~868MHz
OPP9525
Alien Higgs-3, Impinj Monza 4QT
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
95*25mm*T3.5mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ US 902~928

(耐高溫抗金屬標籤)

照片 品項 晶片 標籤尺寸 工作溫度 頻率 型錄
OPP2019
Alien Higgs-4
EPC 128bits, USER 128bits, TID64bits
diameter 20mm*T2.1mm
操作溫度:-40~150℃, 儲存溫度:-55~200℃ (280℃ for 50分鐘, 250℃ for 150分鐘) US 902~928, EU 865~868MHz 連結
OPP4215
Alien Higgs-4
EPC 128bits, USER 128bits, TID64bits
42*15mm, T2.1mm
操作溫度:-40~150℃, 儲存溫度:-55~200℃ (280℃ for 50分鐘, 250℃ for 150分鐘) US 902~928, EU 865~868MHz 連結

(耐酸鹼抗金屬標籤)

照片 品項 晶片 標籤尺寸 工作溫度 頻率 型錄
OPP6019
Alien Higgs-4
EPC 128bits, USER 128bits, TID64bits
60mm*19mm, T4.8mm
操作溫度:-40~150℃, 儲存溫度:-55~200℃ (230℃ for 30分鐘, 180℃ for 120分鐘) US 902~928, EU 865~868MHz 連結
OPP2626
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
26*26mm, T5.5mm
操作溫度:-40~100℃, 儲存溫度:-40~150℃ (230℃ for 30分鐘, 180℃ for 120分鐘) US 902~928, EU 865~868MHz 連結

(長距離讀取抗金屬標籤)

照片 品項 晶片 標籤尺寸 工作溫度 頻率 型錄
OPP087
Impinj Monza R6-P
EPC128bits , USER64bits, TID96bits
87mm*24mm, T11mm
操作溫度:-30~70℃, 儲存溫度:-30~70℃ Global Frequency, 840MHz to 940MHz 連結
OPP130
Alien Higgs-3
EPC 96bits (Up to 480bits) , USER 512bits, TID64bits
130*42mm, T10.5mm
操作溫度:-20~80℃, 儲存溫度:-30~100℃ US 902~928, EU 865~868MHz 連結